suma nagród: 64323,27 ilość odwiedzin: 43770 odpowiada online: 0

Regulamin sponsorów

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH
W PORTALU WIEMBANK.EU (UMOWA)

 

§1.

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1.      Konkurs - konkurs „WIEDZA ZA KASĘ” umieszczony na stronie internetowej www.wiembank.eu;

2.      Organizator - YELLOWTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-716) ul.Przewóz 2 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000443612  NIP  676-246-06-25 REGON:122746297, kapitał Spółki 100.000,00 zł w całości wniesiony

3.      Zleceniodawca - podmiot lub inna osoba fizyczna, która zamieścił w Wyszukiwarce link do swojej strony internetowej wraz z logotypem w odpowiedniej kategorii, zainteresowany zwiększeniem rozpoznawalności na rynku swojej marki, nazwy lub innych charakteruystycznych cech i w tym celu zlecający wykonanie usług reklamowo-marketingowych świadczonych przez Organizatora.

4.      Regulamin - niniejszy regulamin, określający treść oraz prawa i obowiązki stron umowy zlecenia usług reklamowo-marketingowych świadczonych przez Organizatora, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Organizatorem z chwilą dokonania przez Zleceniodawcę akceptacji niniejszego Regulaminu;

5.      Serwis - wyszukiwarka i serwis internetowy znajdujący się na stronie www.wiembank.eu.

§2.

1.      Organizator jest właścicielem wyszukiwarki internetowej umieszczonej w Serwisie.

2.      Organizator prowadzi w Serwisie konkurs „WIEDZA ZA KASĘ!”, w ramach którego uczestnik udzielający prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe zyskuje prawo do nagrody pieniężnej, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Konkursu „WIEDZA ZA KASĘ!” (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu).

§3.

1.      Zleceniodawca zleca, a Organizator przyjmuje do wykonania usługę reklamową polegającą na uruchomieniu Konkursu przypisanego do logotypu Zleceniodawcy, w którym uczestnik może wziąść udział poprzez kliknięcie na logotyp Zleceniodawcy.

2.      Zleceniodawca składa zlecenie uruchomienia Konkursu poprzez ustalenie w zakładce "zasponsoruj konkurs" łącznej sumy nagród pieniężnych przypisanych do konkursu, nagrody za każde pytanie, ilość i treść pytań konkursowych wraz z odpowiedziami.

3.      Treść ustalona przez Zleceniodawcę jak powyżej stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Organizatorem i Zleceniodawcą.

4.      Organizator zobowiązuje się zorganizować Konkurs według parametrów ustalonych przez Zleceniodawcę jak w ust. 2, z tym zastrzeżeniem że łączna suma nagród pieniężnych ustalona przez Zleceniodawcę ulega wyczerpaniu w wyniku wyrównania sumy nabytych przez uczestników Konkursu praw do nagród oraz nagród utraconych.

5.      Wszelkie obowiązki cywilnoprawne i podatkowe związane z organizacją i realizacją Konkursu leżą po stronie Organizatora.

§4.

1.      Z tytułu świadczeń o których mowa w §3 Organizator obciąży Zleceniodawcę fakturą VAT na kwotę netto odpowiadającą łącznej sumie nagród pieniężnych wskazanych przez Zleceniodawcę wedle §2 ust. 2 powiększoną o 10% tytułem kosztów administracyjnych.

2.      Zapłata należności nastąpi w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Zleceniodawcę zlecenia uruchomienia Konkursu, przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany na fakturze VAT.

3.      Zleceniodawca upoważnia Organizatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

4.      Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na adres, z którego Organizator wysłał zlecenie uruchomienia konkursu.

5.      Organizator przystępuje do wykonywania świadczeń przewidzianych umową z chwilą dokonania przez Zleceniodawcę zapłaty całości kwoty na którą wystawiona została faktura VAT.

6.      W razie wątpliwości fakt dokonania przez Zleceniodawcę zapłaty kwoty, o której mowa powyżej, traktowany jest jako równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniem.

§5.

1.        Umowa przewidziana Regulaminem zawarta zostaje na czas określony do wyczerpania nagrody zgodnie z §3 ust. 4.

2.        Zleceniodawca może w każdym czasie wprowadzić zmianę w zakresie przewidzianym §3 ust. 2 poprzez zwiększenie łącznej sumy nagród pieniężnych oraz ilości pytań konkursowych.

§6.

1.      Zabrania się zamieszczania przez Zleceniodawcę w ramach zakresu przewidzianego §3 ust. 2 treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści mogących godzić w dobra osobiste.

2.      Organizator uprawniony jest do usunięcia wszelkich zamieszczonych przez Zleceniodawcę treści, o których mowa w ust. 1.

3.      W przypadku, gdy treści usunięte wedle ust. 2 stanowiły treść ustalonego przez Zleceniodawcę pytania (pytań) konkursowych, przyjmuje się że nagroda przypadająca na to pytanie (pytania) uległa wyczerpaniu, chyba że Organizator postanowi inaczej.

§7.

1.      Odpowiedź na pytania konkursowe, o których mowa w §3 ust. 2, musi znajdować się w treściach umieszczonych na Serwisie, tak aby Uczestnik mógł wprost ją odczytać i aby była ona weryfikowalna przez Organizatora.

2.      Pytania nie spełniające wymogu zakreślonego w ust. 1 Organizator uprawniony jest usunąć, z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie Zleceniodawcy i wezwaniu go do przesłania uzupełnień. Jeżeli Zleceniodawca nie dokona stosownych uzupełnień w terminie do 3 dni roboczych, stosuje się odpowiednio §6 ust. 3 Regulaminu.

3.      W razie oczywistej nieprawidłowości odpowiedzi wskazanej przez Zleceniodawcę jako prawidłowa, Organizator uprawniony jest do wprowadzenia stosownych poprawek, niezbędnych dla prawidłowości pytania i odpowiedzi.

§8.

1.      Zawarcie umowy następuje w drodze elektronicznej, w sposób zdefiniowany w §1 pkt 3) i §4 ust. 6 Regulaminu.

2.      Dla skuteczności i ważności zawiadomień i oświadczeń składanych przez Organizatroa Zleceniodawcy wystarczająca jest forma e-mail.

3.      Poza wypadkami przewidzianymi Regulaminem, wszelkie zmiany i uzupełnienia w stosunku do umowy zawartej jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9.

W przypadku, gdy Zleceniodawca usunie z Wyszukiwarki link do swojej strony internetowej wraz z logotypem, przyjmuje się że umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń, zaś ustalone nagrody ulegają wyczerpaniu, chyba że Organizator postanowi inaczej.

§10.

Wszelkie ewentualne spory mogące powstać między stronami w wyniku realizacji umowy oraz na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze polubownej. Jeżeli rozstrzygnięcie ewentualnego sporu nie będzie możliwe w trybie wyżej przewidzianym, spór ten podlegać będzie rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego według siedziby Organizatora, a prawem właściwym dla jego rozpoznania będzie prawo polskie.

§11.

Niniejszy Regulamin dostępny jest on-line na stronie internetowej Serwisu. W taki sam sposób ogłaszane będą zmiany Regulaminu.

 

 

Organizator:

____________________

Polecamy tych sponsorów konkursów!

Najbogatsi

Kris Qc
zarobił: 290,33
wiembank wiembank
zarobił: 70,00
Marek Bielecki
zarobił: 20,00
Ewelina Waśkowiak
zarobił: 20,00
Test Test
zarobił: 0,00

Ostatnio dołączyli

Test Test
zarobił: 0,00
Dawid Kolawa
zarobił: 0,00
Lucyna Kajstura
zarobił: 0,00
konrad test
zarobił: 0,00
konrad konrad
zarobił: 0,00