suma nagród: 64323,27 ilość odwiedzin: 40308 odpowiada online: 0

Regulamin konkursu "wiedza za kasę"

REGULAMIN KONKURSU „WIEDZA ZA KASĘ!” (UMOWA)

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „WIEDZA ZA KASĘ!”.

2.      Organizatorem Konkursu „WIEDZA ZA KASĘ!” jest "YELLOWTEAM" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Przewóz 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000443612, NIP 676-246-06-25, REGON 122746297, kapitał Spółki 100.000,00 zł w całości wniesiony .

3.      Konkurs „WIEDZA ZA KASĘ” nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. rok 2009, nr 201, poz. 1540).

4.      Konkurs trwa od dnia _______________ do odwołania.

 

§2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1)      Konkurs - konkurs „WIEDZA ZA KASĘ” umieszczony na stronie internetowej www.wiembank.eu;

2)      Organizator - YELLOWTEAM Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie ul.Przewóz 2;

3)      Uczestnik - posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych a legitymująca się wyrażoną w formie pisemnej zgodą przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie przesłaną skanem w formacie PDF na adres: zgoda@wiembank.eu, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i dokonała zgłoszenia rejestracyjnego;

4)      Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu „WIEDZA ZA KASĘ”, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa oraz obowiązki Uczestników i Organizatora;

5)      Serwis - wyszukiwarka i serwis internetowy znajdujący się na stronie www.wiembank.eu.

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1.      Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu i założenie konta Uczestnika poprzez dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakładce Serwisu pt. użytkownik/rejestracja.

2.      W ramach zgłoszenia rejestracyjnego Uczestnik zobowiązany jest podać:

a)            imię i nazwisko;

b)            przybrany login;

c)            adres e-mail;

d)           telefon kontaktowy;

e)           oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptację.

3.      Po dokonaniu rejestracji w sposób wyżej określony, podany przez Uczestnika przybrany login stanowić będzie indywidualny login Uczestnika, który wraz z hasłem dostępowym wybranym przez Uczestnika pozwoli na uczestniczenie w Konkursie.

4.      W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym, Uczestnik zobowiązany jest przy użyciu stosownego formularza Serwisu do modyfikacji zgłoszonych danych, z zastrzeżeniem jak poniżej.

5.      Z tytułu ewentualnych negatywnych skutków wywołanych podaniem nieprawdziwych informacji wskazanych w ust. 2 oraz nie wykonaniem obowiązków określonych ust. 4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6.      W przypadku 10 kolejnych nieprawidłowych logowań z użyciem nieprawidłowego hasła, Organizator uprawniony jest do zablokowania konta Uczestnika. O zaistniałej sytuacji Uczestnik zostanie poinformowany.

7.      Zabronione jest korzystanie przez Uczestnika z oprogramowania komputerowego, które umożliwiałoby automatyczne wyszukiwanie i udzielanie właściwych odpowiedzi na pytania konkursowe, a także innego rodzaj oprogramowania ingerującego w działanie Konkursu bądź Serwisu.

8.      Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez zablokowanie konta Uczestnika lub usunięcie konta Uczestnika w przypadku:

a)      udzielenia przez Uczestnika pełnomocnictwa do działania korzystania z konta oraz udzielenia osobom trzecim dostępu do konta;

b)      powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez Uczestnika działania sprzecznego z niniejszym Regulaminem, w szczególności działania o którym mowa w ust. 7;

c)      podania przez Uczestnika danych nieprawdziwych lub w jakikolwiek sposób nieidentyfikowalnych z osobą uczestnika.

9.      Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto.

10.  Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza że świadomy jest ograniczeń i ryzyk związanych z działaniem sieci Internet, a w szczególności czasu reakcji na pytania, czasu transferu, ryzyka zakłóceń i przerw transmisji danych, niewłaściwego działania aplikacji.

11.  Organizator uprawniony jest do odmowy rejestracji Uczestnika, którego konto zostało zablokowane i/lub usunięte w trybie opisanym w ust. 8.

 

§4. ZASADY KONKURSU

1.    Konkurs polega na udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez Organizatora pytania, wyświetlanego po kliknięciu na logo sponsora i ikonę "Wiedza za kasę".

2.    Pytania zadawane są w formie testowej ze wskazaniem do wyboru więcej niż jednej możliwej odpowiedzi, według zasady testu wielokrotnego wyboru tzn. prawidłowa może być jedna lub więcej niż jedna odpowiedź, a także wszystkie odpowiedzi.

3.    Organizator zastrzega, że nie każde uruchomienie opcji podanej w ust. 1 skutkuje wyświetleniem pytania z przypisaną nagrodą.

4.    Udzielenie odpowiedzi na pytanie jest ograniczone czasowo.

5.    Uczestnik może odpowiadać na pytania dowolną ilość razy, z zastosowaniem ustalonego przez Organizatora interwału czasowego oczekiwania na kolejne pytanie.

6.    W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi, Uczestnik uprawniony jest zrezygnować z udziału w Konkursie bądź kontynuować udział w Konkursie poprzez wybór pomiędzy opcjami ___________________ (rezygnacja) a _______________ (kontynuowanie).

 

§5. NAGRODY

1.      Za prawidłową odpowiedź na pytanie Uczestnikowi przysługuje nagroda pieniężna w kwocie przypisanej do danego pytania. Wysokość nagrody pieniężnej jest wyświetlana równocześnie z wyświetleniem pytania.

2.      W przypadku, gdy Uczestnik udzieli prawidłowej odpowiedzi na więcej niż jedno kolejne pytanie, nagrody pieniężne przypisane do każdego z tych pytań zostają zsumowane na koncie Uczestnika (zsumowana nagroda).

3.      Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie (wybór opcji ______, o której mowa w §4 ust. 5) i wnioskować o dokonanie na jego rzecz wypłaty nagrody. Rezygnacja musi nastąpić przed wyświetleniem się treści kolejnego pytania wraz z informacją o nagrodzie za prawidłową odpowiedź za kolejne pytanie.

4.      W przypadku kontynuowania udziału w Konkursie (wybór opcji ______, o której mowa w §4 ust. 5) Uczestnik konkursu traci zsumowną nagrodę w sytuacji udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi na kolejne pytanie. Z tego tytułu nie przysługują Uczestnikowi żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności roszczenie o wypłatę utraconej nagrody.

5.      W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub usunięcia konta Uczestnika, Uczestnik traci dotychczas uzyskaną nagrodę.

6.      Organizator będzie publikować w Serwisie ranking Uczestników, którzy uzyskali najwyższą nagrodę.

7.      Suma nagród w Konkursie jest nieograniczona kwotowo.

 

§6. WYPŁATA NAGRODY

1.      Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty nagrody następuje w zakładce Serwisu pt. użytkownik/wypłac po uzyskaniu prawa do nagrody zgodnie z zapisami §5. Uczestnik może wnioskować o dokonanie na jego rzecz wypłaty nagrody, jeżeli kwota nagrody jest nie niższa niż _______zł (słownie ______________).

2.      W ramach złożenia wniosku o dokonanie wypłaty Uczestnik zobowiązany jest podać:

a)      imię i nazwisko;

b)      adres zamieszkania;

c)      numer NIP/PESEL

d)     numer rachunku bankowego w standardzie IBAN, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - wraz z numerem SWIFT.

3.      Podanie danych osobowych o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik nie poda wraz z wnioskiem o dokonanie wypłaty w/w danych, Organizator uprawniony jest do odmowy wypłacenia nagrody.

4.      Wypłaty nagrody Organizator dokonuje jedynie w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy podany przez Uczestnika w sposób wyżej opisany.

5.      Koszt przelewu bankowego Organizator potrąca z przypadającej Uczestnikowi do wypłaty nagrody.

6.      Organizator dokonuje weryfikacji Uczestnika oraz przelewu kwoty nagrody w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku o dokonanie wypłaty.

7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych, o których mowa w ust. 2.

8.      Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku nie złożenia poprawnego wniosku o dokonanie wypłaty nagrody w terminie _____ dni od daty uzyskania prawa do nagrody.

 

§7. REKLAMACJE

1.      Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie elektronicznej na adres reklamacje@wiembank.eu w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.

2.      Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, datę kiedy dokonano zgłoszenia do konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.      Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.      O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych np. spowodowany przez operatora sieci internetowej.

 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Każdy z Uczestników będzie brał udział w Konkursie pod loginem, a jego dane osobowe będą chronione zgodnie z prawem polskim, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883).

2.      Organizator ma prawo publikowania wizerunku zwycięzców Konkursu, którym zostaną przekazane nagrody na stronie internetowej www.wiembank.eu oraz na łamach innych mediów, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę.

3.      Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników inne niż imię i nazwisko, jedynie za ich zgodą.

4.      Uczestnik w trakcie procedury rejestracji konta wyraża zgodę na otrzymywanie periodycznych oraz okazjonalnych e-maili zawierających informacje handlowe oraz zgodę na przetwarzanie w tym celu przez Organizatora jego danych osobowych oraz adresu e-mail a także na przekazywanie przez Organizatora jego danych osobowych oraz adresu e-mail na rzecz podmiotów trzecich danych osobowych dla celów marketingowych.

5.      Uczestnik uprawniony jest w dowolnej chwili do cofnięcia udzielonych w sposób opisany w ust. 2-4 zgód, poprzez odwołanie zgody w części lub w całości.

6.      Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora lub inny podmiot, któremu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie dla celów Konkursu.

7.      Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

8.      Administratorem danych osobowych jest Organizator.

9.      Niezależnie od innych postanowień tego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej www.wiembank.eu innych, bieżących i okresowych relacji z przebiegu konkursu.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin Konkursu jest umieszczony na Serwisie.

2.      Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem o właściwym nominale na adres Organizatora, Organizator prześle Uczestnikowi zwrotnie kopię Regulaminu Konkursu.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu. Zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie www.wiembank.eu i wchodzą w życie z dniem publikacji.

4.      W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez Organizatora za niepożądane, bądź szkodliwe dla innych Uczestników, Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu – pocztą e-mail na adres, który został przez Uczestnika podany przy rejestracji – o tym fakcie, z zażądaniem zaprzestania podejmowanych działań. Jeżeli uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu, skutkujące zablokowaniem konta Uczestnika lub usunięciem konta Uczestnika.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie pozbawia Uczestnika praw uprzednio nabytych.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Konkursu w związku z uczestnictwem w Konkursie.

7.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa cywilnego.

8.      Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów konkursu.

9.      Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia _________.

Polecamy tych sponsorów konkursów!

Najbogatsi

Kris Qc
zarobił: 290,33
wiembank wiembank
zarobił: 70,00
Marek Bielecki
zarobił: 20,00
Ewelina Waśkowiak
zarobił: 20,00
Test Test
zarobił: 0,00

Ostatnio dołączyli

Test Test
zarobił: 0,00
Dawid Kolawa
zarobił: 0,00
Lucyna Kajstura
zarobił: 0,00
konrad test
zarobił: 0,00
konrad konrad
zarobił: 0,00