suma nagród: 64323,27 ilość odwiedzin: 38436 odpowiada online: 0

Zastrzeżenia prawne

Nota prawna Serwisu www.wiembank.euDostęp oraz korzystanie z Serwisu internetowego znajdującego się na stronie www.wiembank.eu (dalej zwany jako jako WIEMBANK) podlega niżej opisanym warunkom i zastrzeżeniom. Każdy użytkownik sieci Internet łącząc się i przeglądając stronę internetową www.wiembank.eu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze warunki i zastrzeżenia oraz przyjął ich treść do wiadomości.

Włąścicielem serwisu WIEMBANK jest YELLOWTEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.Przewóz 2 (dalej zwana jako YELLOWTEAM)


1. Wszelkie treści i utwory zamieszczone w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i zabronione jest korzystanie z nich na jakimkolwiek polu eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. rok 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zmianami), w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie.

2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, a mające charakter programu komputerowego w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie analogicznej jak określona w pkt 1, przy czym YELLOWTEAM wyraźnie zastrzega zakaz trwałego lub czasowego zwielokrotniania oraz tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie.

3.  Ochroną, o której mowa w pkt 1 objęty jest w szczególności układ graficzny oraz prawa do zamieszczonych elementów graficznych, które objęte są autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi przysługującymi na wyłączną własność YELLOWTEAM o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

4. Zastrzeżenia, o których mowa powyżej, nie dotyczą zakresu niezbędnego do korzystania z powszechnie stosowanych typów przeglądarek interneowych.

5. Nazwa oraz znak graficznynie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez ściśle określonej, pisemnej zgody właściciela.

6. Wszelkie elementy Serwisu korzystają z ochrony m. innymi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być powielane zarówno w całości jak i w części.

7. YELLOWTEAM nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie innym aniżeli z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie, przy czym zakres ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej ograniczony jest do rzeczywiście poniesionych strat.

8. W żadnym wypadku YELLOWTEAM nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju.

9. YELLOWTEAM zastrzega niniejszym, że o ile nie zostanie to wyraźnie zaznaczone, nie będzie traktować jakichkolwiek informacji przekazanych poprzez użytkowników wyszukiwarki jako informacje zastrzeżone lub informacje o charakterze poufnym. Przekazując do WIEMBANK jakiekolwiek informacje i dane, o ile odmiennie nie zostanie przez YELLOWTEAM zaznaczone, użytkownicy udzielają YELLOWTEAM bezwarunkowej zgody, bez prawa do wynagrodzenia, na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich informacji, jak również wyrażają zgodę na wykorzystanie przez YELLOWTEAM pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób według wyłącznego uznania YELLOWTEAM.

10. YELLOWTEAM zastrzega brak swojej odpowiedzialności za niepoprawne działanie wyszukiwarki, w tym powodujące utratę bądź niekompletność informacji przekazywanych przez użytkowników do wyszukiwarki lub przez wyszukiwarkę użytkownikom, spowodowane problemami technicznymi sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet, bądź wynikającymi z niedrożności tych sieci oraz niesprawności urządzeń.

11. YELLOWTEAM zastrzega niniejszym brak swojej odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników, a wynikające z wystąpienia zdarzenie siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zewnętrznego zdarzenia, którego wystąpienia YELLOWTEAM nie mógł w sposób uzasadniony okolicznościami przewidzieć, ani którego skutkom nie mógł za pomocą zwykłych środków zapobiec. Do zdarzeń o charakterze siły wyższej należy zaliczyć także taką zmianę obowiązującego z Polsce prawa , lub wydanie takiej decyzji administracyjnej o charakterze generalnym bądź indywidualnym, które uniemożliwią lub znacznie utrudnią prowadzenie wyszukiwarki i organizowanie za jego pośrednictwem konkursu w sposób dotychczasowy.

12. Serwis może zawierać ścieżki (linki) do innych domen w Internecie, które nie są administrowane przez YELLOWTEAM. W takim przypadku YELLOWTEAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen.

13. Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym portalu są przedstawiane na zasadzie „Takie jakie są”. Pozbawione są jakiejkolwiek gwarancji każdego rodzaju, zarówno wyrażonej bezpośrednio jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancję prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymywanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem wyszukiwarki WIEMBANK. Nie zapewnia się także zachowania prywatności czy poufności materiałów lub nienaruszania innych praw z nimi związanych.

14. YELLOWTEAM rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.

Polecamy tych sponsorów konkursów!

Najbogatsi

Kris Qc
zarobił: 290,33
wiembank wiembank
zarobił: 70,00
Marek Bielecki
zarobił: 20,00
Ewelina Waśkowiak
zarobił: 20,00
Test Test
zarobił: 0,00

Ostatnio dołączyli

Test Test
zarobił: 0,00
Dawid Kolawa
zarobił: 0,00
Lucyna Kajstura
zarobił: 0,00
konrad test
zarobił: 0,00
konrad konrad
zarobił: 0,00